Покана за ОС на Сдружение Брас Асоциация

На основание чл.13 от устава, Управителния съвет на Сдужение Брас Асоциация свиква Общо събрание, което ще бъде проведено на 20 март 2023, от 10ч, в град София, на ул. Врабча 13А, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Избор на Управителен съвет на Сдружение Брас Асоциация

Проект за решение: Общото събрание гласува новият Управителен съвет, който според чл.17 от устава е в състав 3 (трима) души, един от които е Председател на Управителния съвет

Точка втора: Избор на Председател на Сдужение Брас Асоциация

Проект за решение: Общото събрание избира Председател на Управителния съвет

Точка трета: Вземане на решение за управление и представителство на Сдружението.

Проект за решение: Общото събрание взема решение Сдружение Брас Асоциация да бъде представлявано и управлявано от Председателя на Управителния съвет и от членовете на Управителния съвет – заедно и поотделно.

Точка четвърта: Други

При липса на кворум на основание чл. 14 от устава, Общото събрание се отлага с 1 (един) час и се провежда на същото място, при същия дневен ред.

 

Велислав Стоянов
Председател на Управителния съвет

 

Град София
20 февруари 2023